1600- og 1700 tals keramik. Foto: © Kirstine Louise Juncher

LERTØJ OG STENTØJ FRA SANKT ANNÆ PLADS

FREMSTILLING - FORM - FRAGMENTERING

Hvordan bestemmes fortidens keramik ud fra potteskår fra
1600- og 1700 tallet?
Resumé

På baggrund af et lille og meget fragmenteret materiale, opsamlet på Sankt Annæ Plads 9 og 30, vil denne opgave forsøge at gennemgå nogle karakteristika ved lertøj og stentøj fra 1600 og 1700-tallet. Der indledes med en gennemgang af genstandenes materiale og fremstilling og der ridses nogle karakteristiske genstandstyper op. Det ses, at materialet består af både sortbrændt, hvidbrændt og rødbrændt lertøj, samt af stentøj. Dernæst foretages en arkæologisk og typologisk beskrivelse af enkelte udvalgte skår, som forsøges proveniensbestemt og dateret på baggrund af udsmykning, fødder og håndtag. Herunder ses, at genstandene er tidstypiske og, at en del af dem er importgenstande fra Holland og Tyskland, men også fra Jylland og Bornholm. Størsteparten af skårenes proveniens kan dog ikke bestemmes. Det kan konstateres, at lertøj og stentøj er brugsgenstande, som har været beregnet til opbevaring og madlavning i køkkenet. Der er dog enkelte genstande, som har været dækketøj. Det diskuteres, med baggrund i fundmaterialet, hvorvidt der er tale om professionelt fremstillede varer og om der har fundet en organiseret import sted eller om der er tale om en hjemlig fremstilling. Det anses for påvist, at både lertøj og stentøj er fremstillet professionelt med salg og eksport for øje og, at genstandene er typiske for 1600 og 1700-tallet. Der er ikke forekommet noget nyt i undersøgelsen, som således må anses, for at supplement til tidligere undersøgelser i Frederiksstads området.

Abstract

In the light of a small and very fragmentary material collected at Sankt Annæ Plads 9 and 30 this assignment will attempt to examine some characteristics in earthenware ande stoneware from the 17th and 18th centuries. It is introduced with an examination on material and production and there is outlined some characteristic types of objects and it is notices that the material includes both black, white, and red earthenware and stoneware. Then an archaeological and typological description of some selected sherds which is provenance determined and dated on basis of decoration, feet and handles. Including that the objects jutland and Bornholm. However it is not possible to provenance determine the majority of the sherds. It can be established that are typical for the period and some of them are imports from Holland and Germany but also from earthenware and stoneware are utensils which has been for storage and preparing food in the kitchen. There are objects which were tableware. It is discussed on basis of the find material, whether it is a matter of professionally manufactured articles including an organised import or domestic industry. It is considered to be proved that both earthenware and stoneware are professionally manufactured with sale and export in mind and the objects are typical for the 17th and 18th centuries. There has not occurred any new material during the study which may be considered to be a supplement to former surveys in the area of Frederiksstaden.