Øm jættestue. Kilde: http://www.megalitgrav.dk/artikler/nyheder-jaettestuens-alder.htm

MEGALITGRAVE

KONSTRUKTION - TEKNIK - EKSPERTISE

Hvem byggede og hvordan?

Resumé

Spørgsmålet om, hvordan man i stenalderen har formåede at bygge de mange gravmonumenter af kæmpesten, har gennem tiderne interesseret mange mennesker. Emnet for denne opgave er derfor tragtbægerkulturens megalitgrave, med henblik på at belyse hvordan man byggede gravene og hvem der var i stand til det.

Der indledes med en kort gennemgang af megalitgravenes kultur, miljø og arkitektur. Dernæst en nøje beskrivelse af de mest komplicerede konstruktionsmetoder, for at belyse den indviklede teknik, med eksempler hovedsagelig fra jættestuer på Lolland og Møn. Kammerkonstruktionernes egnspræg og påvirkning gennemgås med henblik på at undersøge, om det var specialister som byggede.

Det diskuteres med baggrund i megalittraditionens øvrige udbredelsesområde, hvordan samhandel i Østersø-området har haft betydning for udbredelse og teknik. I den forbindelse peges på specialisering indenfor en række håndværk i mellemneolitikum. Det anses for bevist, at der til jættestuebyggerierne er knyttet specialisering på baggrund af komplicerede konstruktioner, kamrenes regionale egnspræg samt samhandel og specialisering i neolitikum.

Abstract

The question, how people of the Stone Age was able to build the large number of sepulchral monuments of the gigantic stones, has through the ages interested a lot of people. Therefore the subject for this assignment is the megalith graves of the funnel beaker culture with reference to illustrate how it was possible to construct the graves and who was able to do it.

It is opened with a short reading on the culture, the environment and the architecture of the megalith graves. Then a close description of the most complicated construction methods in order to illustrate the highly skilled technique. It includes examples mainly from the passage graves on Lolland and Møn. The regional marks and influence on the construction of the chambers is examined. It is discussed on basis of Neolithic distribution areas, how trade in yhe Baltic region has been significant to distribution and technique. In that connection there is called attention to the specialization within a number of crafts in the middle Neolithic period. It is considered to be proved that specialization is connected to the construction of the passage graves, in the light of the complicated construction, the regional homogeneity of the chambers and trade and experts of the Neolithic time.