Dejbjerg vognen. Kilde: http://www.ukforsk.se/hembygd/rosa1.htm

PRAGTVOGNE

TRANSPORTMIDDEL ELLER STATUSSYMBOL

Vogne og veje i førromersk jernalder - konstruktion og kapacitet

Resumé

Spørgsmålet om hvordan man i førromersk jernalder brugte vogne og veje i daglig-dagen, er et område som spænder vidt, også i arkæologisk sammenhæng. Emnet for denne opgave er derfor vognenes konstruktion og karakteristika, samt en undersøgelse af tidens kørselsunderlag, med henblik på at belyse, hvordan man byggede vognene og til hvilket formål.

Der indledes med en kort gennemgang af førromersk jernalders påvirkning fra keltisk område i Centraleuropa. Dernæst en nøje beskrivelse af vognenes konstruktion og det tekniske byggeniveau, med eksempler hovedsagelig fra de pragtvogne, som findes i Danmark og Nordvesttyskland. Konstruktionerne gennemgås med henblik på at undersøge om der var værksteder og specialister. Det diskuteres med baggrund i vejenes konstruktion og struktur, samt vognenes udseende, hvad vognenes formål og brug har været. Det anses for bevist, at vognbyggeriet er knyttet til specialister, samt at både bøndernes hverdagsvogne og høvdingenes pragtvogne er fremstillet lokalt, dog på baggrund af hver sin teknik. Desuden ser vi, at pragtvognene ikke har kunnet køre langt på de dårlige veje, og er derfor udelukkende statussymboler.

Abstract

The question, how people of the pre roman iron-age used wagons and roads in their everyday life covers a wide field, also in an archaeological context. Therefore the subject for this assignment is the construction and characteristics of the wagons, and also a study of road surfaces, with reference to illustrate, how the wagons were built, and for what purpose.

It is opened with a short reading on the influence on the pre roman iron-age from the Celtic area in Central Europe. Then a close description of the construction and the technical level. Including examples mainly from the chariots, which are found in Denmark and North Germany. The construction is examined with reference to examine the presence of workshops and specialists. It is discussed, on basis of the construction and structure of the roads, plus the appearance of the wagons, what their purpose and use were. It is considered to be proved that the building of the wagons is connected to specialists, and also that the farmers wagons and the chieftains chariots are produced locally, however in the light of two different techniques. Furthermore we see, that the chariots could not drive very far on the bad roads, and therefore they are exclusively status symbols.