Islandsk hest. Kilde: http://www.visiticeland.com/photogallery.asp?cat_id=544&page_id=2&photo_id=1201

HESTEN OG DENS UDSTYR

PYNT - PRESTIGE - PRAKSIS

Med udgangspunkt i vikingetidens ryttergrave fra Nørre Longelse og Hald
Resumé

Skikken i midten af det 10. årh., med at begrave en rytter sammen med hans hest og dens udstyr, anses almindeligvis som et udtryk for den afdødes militære og sociale rang. Emnet for denne opgave er at supplere dette, med en indsigt i hvordan rideudstyret passede til manden og hesten. Var det brugbart eller kun til pynt? Der indledes med en gennemgang af oldtidshestens betydning og en zoologisk beskrivelse af dens type og størrelse. Dernæst en arkæologisk og typologisk analyse af hestens gravlagte rideudstyr, som består af stigbøjler, sporer, bid, D-formede spænder og saddelbeslag, med udgangspunkt i gravene fra Nr. Longelse og Hald suppleret med sammenligninger fra andre grave. Herunder foretages en beskrivelse af udstyrets udseende, udsmykning og type med henblik på, om man kan skelne en social inddeling. Det diskuteres med baggrund i fundmaterialet hvorvidt genstandene er brugbare eller kun udsmykket til at demonstrer social status. Det anses for påvist at rideudstyret var fremstillet både af praktiske grunde, men også for at understrege rytterens sociale rang.

Abstract

The custom, during the middle of the 10th century, of burying a horseman together with his horse and its mount is commonly viewed as an expression of the military and social rank of the deceased. The subject for this assignment is to supplement this with knowledge of how the riding equipment fitted the man and the horse. Was it useable or only ornamental? It is opened with a short reading on the significance of the ancient horse and a zoological description of its type and size. Then an archaeological and typological analysis of the buried riding gear of the horse, which consists of stirrups, spurs bits, D-shaped buckles and saddle mountings, starting from the graves in Nr. Long else and Held supplemented with comparisons from other graves. Including a description of appearance, ornamentation and type of the equipment, concerning distinguishing a social classification. It is discussed on basis of the find material whether the subjects are useable or just ornamented to demonstrate social status. It is considered to be proved that the riding gear is produced both of practical reasons, but also to emphasize the social rank of the horseman.