Håndkoloreret radering fra 1865. Indscannet fra Jørgensen, Storgaard og Gebauer Thomsen 2003: Sejrens Triumf s. 73

MÆND AF VÅBEN - MÆND AF ÆRE

VÅBEN - STATUS - RYTTERI

Våbengrave i yngre romersk jernalder i relation til våbenofferfundet i Illerup Ådal

Resumé

Skikken med at begrave en kriger med hans våbenudstyr anses som et udtryk for den afdødes militære og sociale rang. Med det udgangspunkt anskues udsagnet i våbengrave fra yngre romersk jernalder i Jylland i relation til våbenofferfund fra samme periode med særlig vægt på fundet fra Illerup Ådal. Gennem en daterings og spredningsundersøgelse søges det belyst, om der kan påvises en kronologisk udvikling og et bestemt mønster i våbengravenes placering.

I analysen isoleres enkelte genstande og det vurderes om disse afspejler hvilken status der forekommer i relation til antal og kombination af genstandene og om man ud fra bestemte våbenkombinationer kan sige noget om, hvad man søgte at fremhæve hos den afdøde. Det diskuteres, hvorvidt våbengravsinventaret afspejler en social stratifikation, og om der ud fra gravenes og våbenofringernes udstyr kan påvises et rytteri og i givet fald, hvordan det giver sig til kende.

Det kan dokumenteres, at våbengravene placerer sig i cirkelformede mønstre som et forsvarsværn omkring potentielle magtcentre og at de i det behandlede område placerer sig med en indbyrdes afstand på en til to dagsrejser til hest. Det kan konstateres, at der forekommer statuskategorier i våbengravsmaterialet, men der ses ikke en entydig tolkning, idet det er svært at vurdere, om sværd eller import havde størst statusværdi. Ud fra sporer og hesteudstyr anses det for påvist, at der eksisterede et rytteri, men der var ikke tale om en angribende hesteskadron, men befalingsmænd, som til hest overværede slagets gang, hvilket underbygges af det supplerende gravinventar samt materialevalget i hesteudstyret.

Abstract

The custom of burying a warrior with his weapons is viewed as an expression of the military and social rank of the deceased. In that light the statement, in weapon graves from Late Roman Iron Age Jutland in relation to war booty finds from the same period with attached importance to the find from Illerup Ådal, is illustrated.

Through dating and spreading research it is made clear if it is possible to prove a chronological development and a certain pattern in the location of the weapon graves. In the analyses individual artefacts is isolated and it is evaluated if they reflect a social status in relation to number and combination of the artefacts and if it is possible from certain combinations of weapon to express what was accentuated by the deceased.

It is discussed, weather the weapon grave inventory reflects a social stratification and if it is possible on basis of the equipment from the graves and war booty to prove a cavalry and if that is the case, how it will show. It can be established that weapon graves is situated in circular patterns as a defence around potential force centres and in the handled area are they located with a mutual distance at one to two day’s journey on horseback.

It can be demonstrated, that status categories occur in the material of the weapon graves but a synonymous interpretation is not shown because it is difficult to estimate whether swords or import has the highest status value. On basis of spurs and horse equipment it’s considered to be proved, that there existed a cavalry, but it was not an attacking horse squadron but officers who on horseback supervised the battle, which is supported by the supplementary grave inventory and also the choice of material in the horse accessories